program regionalny europa

środa, 03 lipiec 2013 00:00

Zasady i cennik wypożyczania sprzętu medycznego

ZARZĄDZENIE NR 11/2019DYREKTORA HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMz dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego


Na podstawie §7 ust. 2 pkt 5 Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zarządza się, co następuje.

§1. Wprowadza się zasady prowadzenia w Hospicjum Św. Kamila, zwanego dalej Hospicjum, wypożyczalni sprzętu medycznego.

§2. 1. Wypożyczaniu za kaucją podlega sprzęt wymieniony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 1, zawiera także wysokość kaucji, o której mowa w ust. 1.

§3. 1. Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie sprzętu medycznego, zwanego dalej sprzętem, właściwe jego oznakowanie a także za właściwy stan pomieszczenia magazynowego, służącego do przechowywania sprzętu, jest pracownik techniczny-kierowca.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, dokonuje uzgodnienia z osobą wypożyczającą, zwaną dalej biorącym, rodzaj sprzętu, który chce wypożyczyć biorący, wpisując w części A formularza, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, nr inwentarzowy i nr seryjny sprzętu, o ile tak numer umieścił jego producent.

3. Wypełniony formularz, pracownik, o którym mowa w ust. 1, przekazuje pracownikowi właściwemu do spraw kadrowych.

§4. 1. Wypożyczenie sprzętu może odbywać się tylko po podpisaniu umowy użyczenia przez osobę wypożyczającą i pracownika właściwego do spraw kadrowych, który wcześniej przygotowuje treść umowy.

2. Treść umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§5. 1. Po podpisaniu umowy użyczenia, o której jest mowa w §3, biorący dokonuje wpłaty kaucji w kasie Hospicjum.

2. Kasjer wydaje biorącemu kwit KP, na którym umieszcza numer umowy, o której mowa w §3.

§6. 1. Wydania sprzętu biorącemu dokonuje pracownik, o którym mowa w §4 ust. 1, po okazaniu mu przez biorącego kwitu KP.

2. Biorący potwierdza odbiór sprzętu własnoręcznym podpisem w części A formularza, o którym mowa w §3 ust. 2.

§7. Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie wypożyczalni prowadzi rejestr wypożyczeń sprzętu medycznego Hospicjum Św. Kamila. Rejestr zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) adres biorącego;

3) nr dowodu osobistego, organ wydający;

4) nr telefonu;

5) nazwa sprzętu;

6) nr inwentarzowy/nr seryjny;

7) czas obowiązywania umowy.

§8. Środki pochodzące z kaucji przechowywane są na koncie księgowym: kaucje.

§9. 1. Zwrot wypożyczonego sprzętu dokonywany jest w miejscu jego wypożyczenia.

2. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię dokonuje oceny stanu technicznego zwracanego sprzętu i wypełnia część B formularza, o którym mowa w §3 ust.2 niniejszej umowy. Wypełniony formularz przekazuje następnie kasjerowi, o którym mowa w §5 ust. 2.

3. W przypadku, gdy sprzęt zostaje oddawany w stanie technicznym dobrym, kasjer dokonuje zwrotu kaucji biorącemu, wystawiając dokument KW.

4. W przypadku, gdy sprzęt oddawany jest w złym stanie technicznym, biorący podpisuje w części B formularza, o którym mowa w §3 ust.2, oświadczenie o zgodności zapisów z wykazem usterek , wpisanych przez pracownika, o którym mowa w §3 ust. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kaucja biorącemu nie jest wypłacana.

§10. Pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię przekazuje do naprawy uszkodzony sprzęt, o którym mowa w §9 ust. 4.

§11. Pracownik Działu Księgowości dokonuje, na podstawie faktury za naprawę uszkodzonego sprzętu, oceny wysokości kosztów naprawy i w przypadku, gdy środki z kaucji okażą się niewystarczające do pokrycia szkody, inicjuje środki prawne służące do odzyskania poniesionych nakładów.

§12. W przypadku przekroczenia przez biorącego terminu obowiązywania umowy, pracownik odpowiedzialny za wypożyczalnię podejmuje kroki w celu doprowadzenia – w zależności od okoliczności faktycznych – do zwrotu sprzętu lub przedłużenia umowy.

§13. Główny księgowy Hospicjum odpowiada za nadzór nad realizacją zapisów niniejszego zarządzenia.

§14. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 03 grudnia 2014 roku w sprawie zasad prowadzenia w Hospicjum wypożyczalni sprzętu medycznego.

§15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

L. p.

Nazwa sprzętu medycznego

Wysokość kaucji (w zł)

1

Łóżko

300

2

Wózek inwalidzki, chodzik

150

 3

 Balkonik

 100

 4

 Laska, kule

50 

 5

 Krzesło WC, taboret pod prysznic, krzesło do wanny

 30Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny PLN):

49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
Przelewy zagraniczne
SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290

SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
 

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664

Top