Wydrukuj tę stronę
środa, 03 lipiec 2013 21:04

Prawa i obowiązki wolontariusza

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 42/2010
Dyrektora Hospicjum Św. Kamila
w Gorzowie Wlkp.

 

 

Zakres praw i obowiązków

Wolontariusza w Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim

 

Każdy wolontariusz świadczący pracę na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwanego dalej: Hospicjum, ma szereg praw i obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jak też związanych z wykonywaniem określonych czynności, specyficznych dla takiej placówki, jaką jest hospicjum. Zakres działania wolontariusza określa zakres działalności statutowej Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

I. Prawa Wolontariusza

 

1. Wolontariusz ma prawo do:

1) bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń,

2) odpowiednich środków ochrony indywidualnej, zależnej od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem,

3) informowania go o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami,

4) informowania go o zasadach ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w pkt 3,

4) pokrywania mu, na dotyczących pracowników zasadach, określonych w odrębnych przepisach, kosztów podróży służbowych i diet,

5) zwolnienia korzystającego (tu: Hospicjum Św. Kamila) w całości lub w części z obowiązków wymienionych w pkt 4, przy czym zwolnienie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

6) ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW),

7) przedmiotowych szkoleń, uprawniających do wykonywania świadczeń specjalistycznych,

8) żądania potwierdzenia na piśmie treści porozumienia, podpisanego z Hospicjum, a także wydania pisemnego zaświadczenia o wykonaniu przez niego świadczeń, w tym o zakresie tych świadczeń,

9) pisemnej opinii o wykonywaniu świadczeń,

10) świadczenia pomocy na rzecz Hospicjum, z wyłączeniem działań z zakresu działalności gospodarczej,

11) do zawarcia porozumienia na piśmie według zasad określonych w ustawie.

2. Wolontariusz może:

1) być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),

2) korzystać z niektórych form rekreacyjno-rozrywkowych, przewidywanych w planie pracy dla pracowników Hospicjum (wyjazdy rekreacyjne, spotkania).

 

II. Obowiązki Wolontariusza.

 

Wszyscy wolontariusze wykonujący świadczenia na rzecz Hospicjum Św. Kamila są zobowiązani do posiadania stosownych kwalifikacji i spełniania odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń wymagań, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

 

1. Do obowiązków Wolontariusza medycznego należy:

1) wykonywanie czynności takich, jak rozmowa z chorym, dbanie o porządek w otoczeniu pacjenta, wspólna modlitwa, karmienie chorego, spacery z chorymi w obrębie placówki oraz wszelkie czynności zlecone przez pracowników obsługi,

2) zachowanie tajemnicy służbowej,

3) nie udzielanie żadnych merytorycznych informacji o pacjencie nikomu, poza personelem medycznym,

4) współpraca z lekarzami, pielęgniarkami oaz koordynatorem wolontariatu a także – w obszarze działań innych pracowników funkcyjnych – z kierownikami hospicyjnych działów,

5) noszenie ubrania ochronnego i identyfikatora ,

6) wypełnianie Karty Czasu Pracy Wolontariusza.

2. Do obowiązków Wolontariusza – opiekuna dzieci osieroconych należy:

1) przestrzeganie poufności informacji dotyczących dzieci,

2) sporządzanie raportu z przeprowadzonych zajęć,

3) zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu pracy,

4) osobiste wykonywanie zadań określonych przez koordynatora,

5) podmiotowe traktowanie dzieci, pozostających pod opieką wolontariusza,

6) współpraca z psychologiem i koordynatorem wolontariatu w zakresie między innymi przekazywania informacji zwrotnej o sytuacji na zajęciach z dziećmi,

7) współdziałanie w organizowaniu i przeprowadzaniu półkolonii i kolonii dla dzieci,

8) udział w spotkaniach organizacyjnych,

9) udział w szkoleniach przeznaczonych dla wolontariuszy,

10) wypełnianie Karty Czasu Pracy Wolontariusza.

3. Do obowiązków Wolontariusza gospodarczego należy:

1) sprzątanie wskazanych przez Koordynatora Wolontariatu rejonów, w tym mycie okien, podłóg, korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów,

2) wykonywanie prac w ogrodzie, takich jak przycinanie krzewów, pielenie, grabienie, zbieranie i kompostowanie liści itp.,

3) pielęgnacja roślin doniczkowych,

4) naprawianie sprzętu hospicyjnego, przy czym, w przypadkach wymagających odpowiednich uprawnień – na podstawie tych uprawnień.

4. Do obowiązków Wolontariusza akcyjnego należy:

1) wykonywanie zadań określonych rodzajem akcji,

2) stosowanie się do regulaminów akcji lub poleceń i zasad określonych przez organizatora akcji.