program regionalny europa

poniedziałek, 08 lipiec 2013 20:19

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Opublikowane przez

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2010
Dyrektora Hospicjum Św. Kamila
w Gorzowie Wlkp.
z dnia 19 listopada 2010 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

HOSPICJUM ŚW. KAMILA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

I. Podstawy prawne

§ 1. Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwane dalej Hospicjum, jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tejże ustawy;

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);

4) Statutu Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim,

5) Statutu Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2. Niniejszy regulamin określa:

1) cele i zadania Hospicjum;

2) organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Hospicjum;

3) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej;

5) prawa i obowiązki pacjenta;

6) obowiązki Hospicjum w razie śmierci pacjenta.

 

§ 3. Siedzibą Hospicjum jest miasto Gorzów Wielkopolski, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

III. Organizacja, cele i zadania Hospicjum

§ 4. 1. Celem działania Hospicjum jest niesienie wielorakiej, nieodpłatnej pomocy pacjentom chorym głównie na choroby nowotworowe oraz otaczanie opieką ich rodzin, przez co rozumie się poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

2. Innym celem działania Hospicjum jest poprawa jakości życia i stanu zdrowia pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej oraz działań z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

3. Celem działania Hospicjum jest również roztaczanie opieki – w szczególności psychologicznej i pedagogicznej – nad dziećmi osieroconymi, głównie wskutek śmierci w Hospicjum któregoś z rodziców.

4. Cel działania Hospicjum, to też obejmowanie opieką głównie ludzi starych, samotnych, często bardzo chorych, którzy wymagają opieki osób trzecich w sytuacjach, kiedy rodzina ani nikt inny nie jest w stanie tej opieki zapewnić w ciągu dnia.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest pomocą:

1) medyczną;

2) pielęgnacyjną:

3) fizjoterapeutyczną;

4) psychologiczną;

5) duchową;

6) socjalną.

 

6. Pomoc hospicyjna realizuje się poprzez działanie komórek organizacyjnych, zwanych w Hospicjum działami, do których należą:

1) Hospicjum Stacjonarne;

2) Hospicjum Domowe;

3) Dział Fizjoterapii;

4) Poradnia Psychologiczna;

5) Dział Pobytu Dziennego;

6) Dział Administracyjny;

7) Dział Księgowości;

8) Dział Techniczny.

7. Działy wymienione w ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 są działami medycznymi, a działy wymienione w ust. 3 pkt 5, 6, 7 i 8 – działami pozamedycznymi.

 

8. Strukturę organizacyjną Hospicjum zawiera Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56 Dyrektora Hospicjum Św. Kamila z dnia 3 listopada 2010 roku.

 

§ 5. 1. Podstawowym zadaniem Hospicjum Stacjonarnego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej.

2. Strukturę organizacyjną Hospicjum Stacjonarnego określa Regulamin organizacyjny hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, zwany dalej Regulaminem organizacyjnym.

3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Stacjonarnym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

4. Hospicjum Stacjonarne funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia.

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem Hospicjum Domowego jest świadczenie przez specjalistyczny personel lekarski, pielęgniarski oraz psychologiczny usług medycznych w zakresie opieki paliatywnej w domach pacjentów według warunków zawartych w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Strukturę organizacyjną Hospicjum Domowego określa Regulamin organizacyjny.

3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Hospicjum Domowym określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

4. Hospicjum Domowe funkcjonuje 24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia.

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Działu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.

2. Strukturę organizacyjną Działu Fizjoterapii określa Regulamin organizacyjny.

3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Dziale Fizjoterapii określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

4. Świadczenia lecznicze w Dziale Fizjoterapii wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

§ 8. (skreślony)

§ 9. 1. Podstawowym zadaniem Działu Pobytu Dziennego jest sprawowanie opieki nad osobami chorymi na różnego rodzaju choroby, powodujące często niezdolność do samodzielnej egzystencji, uniemożliwiające ich rodzinom sprawowanie opieki nad tymi osobami w ciągu dnia.

2. Strukturę organizacyjną Działu Pobytu Dziennego określa Regulamin organizacyjny.

3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Dziale Pobytu Dziennego określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

4. Dział Pobytu Dziennego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35

§ 10. 1. Do zadań Poradni Psychologicznej należy w szczególności:

1) diagnoza realizowana poprzez prowadzenie badań psychologicznych;

2) terapia psychologiczna dla dzieci i dorosłych w formie terapii

indywidualnej, grupowej i terapii rodzin;

3) doradztwo w sytuacjach kryzysowych;

4) prowadzenie doradztwa psychologicznego, logopedycznego i

pedagogicznego;

5) prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych;

6) podejmowanie działań profilaktycznych poprzez wygłaszanie prelekcji

i prowadzenie warsztatów dla rodziców, nauczycieli i uczniów w

zakresie zapobiegania zjawiskom trudnym i niepowodzeniom szkolnym

spowodowanym źle przeżywaną żałobą;

7) prowadzenie działalności informacyjnej, w tym udzielanie informacji o

innych instytucjach specjalistycznych zajmujących się pomocą

psychologiczno-pedagogiczną o raz gromadzenie i udostępnianie

przedmiotowych materiałów informacyjnych.

 

2. Strukturę organizacyjną Poradni Psychologicznej określa Regulamin organizacyjny.

3. Zadania szczegółowe występujące na poszczególnych stanowiskach pracy w Poradni Psychologicznej określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

4. Poradnia Psychologiczna czynna jest:

1) w poniedziałki – 13.00-19.30;

2) we wtorki – 13.00-19.30;

3) w środy – 12.00-20.00;

4) w czwartki – 8.00-16.00;

5) w piątki – 8.00-12.00 i 15.00-20.00.

 

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 11. 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym, w Hospicjum Domowym i w Dziale Fizjoterapii odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego.

2. W Hospicjum Domowym świadczenia zdrowotne udzielane są w domach pacjentów, w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w § 4 ust. 3 pkt 4 i 5, z zastrzeżeniem ust. 3 – w obiekcie hospicyjnym przy ul. Stilonowej 21 w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Niektóre świadczenia rehabilitacyjne, wykonywane przez Dział Fizjoterapii, mają miejsce w domu pacjenta. Udział ilościowy tych świadczeń w stosunku do wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych określają warunki kontraktu z NFZ.

§ 12. Każdy dział Hospicjum, wymieniony w § 4 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, prowadzi dokumentację medyczną zgodną z wymaganiami NFZ, przepisami wyższego rzędu i przepisami wewnętrznymi.

§ 13. Ustala się następujące stawki odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej:

1) za 1 stronę wyciągu lub odpisu – 6 zł,

2) za 1 stronę kopii – 0,6 zł,

3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

nośniku elektronicznym – 6 zł.

 

 

V. Warunki współdziałania komórek organizacyjnych Hospicjum

§ 14. 1. Współdziałanie poszczególnych komórek organizacyjnych, wymienionych w § 4 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 odbywa się na zasadzie wewnętrznej wymiany informacji na poziomie kierowników tych komórek pod nadzorem Kierownika do spraw medycznych Hospicjum.

2. Współdziałanie komórek organizacyjnych, wymienionych ust. 1 a także w § 4 ust. 5 i w § 4 ust. 4 koordynowane jest przez Dyrektora Hospicjum.

 

VI. Warunki współdziałania Hospicjum z innymi podmiotami realizującymi świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej

§ 15. 1. Hospicjum Stacjonarne realizuje współpracę z lekarzami-specjalistami z różnych dziedzin w zakresie specjalistycznych konsultacji medycznych w zależności od indywidualnych potrzeb chorego.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 obejmuje lekarzy pierwszego kontaktu.

§ 16. Opieka nad chorym w Hospicjum Domowym przebiega – zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – we współpracy z lekarzem rodzinnym chorego i wymaga zgody pacjenta na objęcie go taką opieką oraz zgody na jego współpracę z hospicyjnym zespołem medycznym.

§ 17. Hospicjum współpracuje z innymi podmiotami aniżeli wymienione w § 15 i § 16 w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej, w tym:

1) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom

samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie niezbędnym do

wykonywania kontroli i nadzoru;

2) Ministrowi Zdrowia, sądom i Prokuraturze oraz rzecznikowi

odpowiedzialności zawodowej w zakresie prowadzonych postępowań;

3) zakładom ubezpieczeniowym w związku z prowadzonymi przez nie

postępowaniami.

 

VII. Prawa i obowiązki pacjenta

§ 18. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do:

1) poszanowania intymności i godności oraz uprzejmego traktowania

przez personel medyczny;

2) świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich

kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;

3) rzetelnej informacji o stanie zdrowia;

4) wglądu w swoją dokumentację medyczną osobiście, przez przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta, z tym zastrzeżeniem, że czynność ta dokonywana jest w obecności lekarza;

5) opieki duszpasterskiej;

6) umierania w spokoju i godności;

7) do wskazania osoby lub instytucji, którą Hospicjum jest zobowiązane niezwłocznie powiadomić w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci pacjenta;

8) wypisania z Hospicjum na żądanie.

 

§ 19. Pacjent w Hospicjum ma obowiązek poszanowania praw innych pacjentów.

 

VIII. Obowiązki Hospicjum w razie śmierci pacjenta

§ 20. 1. W razie śmierci pacjenta w Hospicjum Stacjonarnym, pielęgniarka dyżurna powiadamia natychmiast lekarza dyżurnego, który stwierdza zgon, oraz rodzinę i wskazany przy przyjęciu do Hospicjum przez chorego lub jego rodzinę zakład pogrzebowy.

2. Wszystkie czynności przy zmarłym wykonywane są z zachowaniem powagi i poszanowania godności osobistej zmarłego i jego rodziny.

3. Wszystkie czynności prawne przynależne w stosunku do zwłok pacjentów zmarłych w Hospicjum Stacjonarnym i inne czynności wskazane przez upoważnione organy administracji państwowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, świadczy w zastępstwie Hospicjum zakład pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1.

§ 21. Zgon pacjentów z Hospicjum Domowego stwierdza lekarz rodzinny lub lekarz Pogotowia Ratunkowego.

Więcej w tej kategorii: Kodeks Etyki Lekarskiej »

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny PLN):

49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
Przelewy zagraniczne
SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290

SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 08 8363 0004 0006 2848 2000 0001
 

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664

Top