program regionalny europa

Admin

Admin

 

Dziewięcioro dzieci skorzystała z wakacyjnych zajęć w roku 2009r. Przygotowaliśmy dla nich niebieski pokój, który całkowicie wyposażony został przez sponsorów i darczyńców, a wszelkie malowidła na ścianach wykonane zostały przez wolontariuszy. Także ogród hospicyjny ubogacony został przez ludzi bezinteresownych, w drewnianą huśtawkę, stół i ławki, a także w pnące krzewy i kwiaty.

środa, 03 lipiec 2013 21:17

Jak do tego doszło...

 
 

Inicjatywa utworzenia Hospicjum dla ludzi nieuleczalnie chorych wyszła od osób duchownych: o. Andrzeja Madeja oblata i ks. Piotra Kępki oraz grupy osób świeckich, przeważnie pracowników Służby Zdrowia. Pierwsze zręby Hospicjum powstały na przełomie 1992/93 r. kiedy zaopiekowano się pierwszą chorą. Potem opieka domowa zaczęła nabierać konkretnych kształtów jako Hospicyjny Zespół Opieki Domowej. Spotkanie organizacyjne, na którym omówiono główne zarysy opieki w tworzącym się Hospicjum odbyło się 13.02.1993r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Gorzowie. W spotkaniu wziął udział prof. Tadeusz Brzeziński z Akademii Medycznej w Szczecinie oraz przedstawiciele Hospicjum Szczecińskiego i Poznańskiego.

środa, 03 lipiec 2013 21:16

Opieka paliatywna

DEFINICJE I POJĘCIA

Opieka paliatywna
Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (gr. Paliumm = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.
Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym.

Stan terminalny
Jest to ostatni okres życia chorego (terminus - granica, kres), w którym badania diagnostyczne i leczenie przyczynowe często tracą na znaczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagłe pogorszenie stanu chorego może być wywołane przyczyną, której skorygowanie przyniesie istotne korzyści kliniczne.

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.
Chorzy z chorobą nowotworową  stanowią 90%.

Cel opieki paliatywnej
Poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby.

Zadania opieki paliatywnej :

* zwalczanie wszechogarniającego  bólu
* leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
* pielęgnacja
* łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
* pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
* wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
* edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników


Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:

* udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego
* rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
* potrzeby  chorego
* zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie


Lekarz hospicjum domowego świadczy usługi na rzecz pacjenta nie rzadziej niż raz w tygodniu /1-1,5 h/, pielęgniarka nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu/3-4 h/, pozostali członkowie zespołu w zależności od potrzeb pacjenta.
W trakcie sprawowania opieki chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują podczas każdej wizyty dokładne, pisemne zalecenia odnośnie dalszego postępowania/leczenia i są dokładnie informowani o zasadach prowadzenia innych form opieki paliatywnej. Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego gotowego do udzielenia porad telefonicznych i w razie potrzeby do złożenia wizyty w domu.

Finansowanie opieki paliatywnej
Zgodnie z zawartą umową płatnik, finansuje osobodni wykonane w zakładzie, w którym pacjent przebywał (np. jeśli pacjent przebywał w szpitalu - płatnik finansuje jego pobyt w szpitalu, natomiast jeśli przebywał w hospicjum/oddziale medycyny paliatywnej  - płatnik płaci za pobyt w hospicjum).
Dzień przyjęcia do hospicjum lub wypisu, zgonu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień skierowania do szpitala i powrotu ze szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie.
Jednostkami  kalkulacyjnymi  za świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej są:


* osobodzień w hospicjum stacjonarnym/oddziale medycyny paliatywnej i hospicjum domowym
* porada w poradni medycyny paliatywnej


W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z lekarzem hospicjum pacjent może uzyskać przepustkę. W tych przypadkach jest zabezpieczony w leki i materiały medyczne wydane przez  hospicjum/oddział medycyny paliatywnej ( koszt wliczony w cenę osobodnia).
Świadczeniodawca zobowiązany jest do udokumentowania informacji o pobycie ubezpieczonego na przepustce.
Świadczeniodawca w rozliczeniu z płatnikiem nie wykazuje liczby osobodni, w których ubezpieczony przebywał na przepustce.
Opieka nad osieroconymi wliczona jest w koszt opieki nad chorym sprawowanej przez hospicjum.
Pacjent nie ponosi żadnych kosztów za świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej.


SYSTEM KIEROWANIA CHOREGO DO OPIEKI PALIATYWNEJ

Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani przez:

* samych chorych
* innych pracowników opieki zdrowotnej
* rodzinę chorego
* inne osoby


Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez hospicjum/oddział medycyny paliatywnej.
W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.PODSTAWOWE PRODUKTY W SPECJALNOŚCI MEDYCYNA PALIATYWNA

I. Oddział Medycyny Paliatywnej/ Hospicjum Stacjonarne
(kod resortowy 4180,5180)
Opieka realizowana w hospicjach stacjonarnych i oddziałach medycyny paliatywnej przeznaczona jest  w 90 % dla pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej.
Oddział medycyny paliatywnej nie może funkcjonować w ramach innego oddziału, musi być odrębną komórką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej.
* średni czas opieki  wynosi 30 dni.


II. Hospicjum Domowe (kod resortowy 2180)
Przeznaczona jest  w 90 % dla pacjentów w terminalnym stanie  choroby nowotworowej przebywających w swoich domach.
Promień działania zespołu sięga średnio około 30 km.
Wizyta hospicjum domowego odbywa się w dniu zgłoszenia, jednak w przypadku sytuacji nagłych czas oczekiwania na wizytę domową nie może być dłuższy niż 30 do 90 minut w zależności od miejsca zamieszkania chorego i natężenia ruchu kołowego.
* średni czas opieki nad dorosłym  wynosi 90 dni , w przypadku dzieci 180 dni.

III. Poradnia Medycyny Paliatywnej (kod resortowy 1180)
Poradnia przeznaczona jest dla pacjentów chorujących w 90% na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie przyczynowe, nie znajdują się oni w terminalnej fazie choroby nowotworowej a potrzebują leczenia p/bólowego i wsparcia  lub odmawiają opieki realizowanej przez hospicjum domowe.
Poradnia udziela również wsparcia rodzinie chorego, koszt wliczony jest w cenę porady dla pacjenta.STANDARDOWY PAKIET ŚWIADCZEŃ W ZAKŁADZIE OPIEKI PALIATYWNEJ

Wykaz świadczeń:

 • dostępność całodobowa w opiece paliatywnej domowej przez 7 dni w tygodniu (także w soboty, niedziele i święta)
 • całodobowa opieka medyczna w hospicjum stacjonarnym
 • pełne zabezpieczenie w leki ( dotyczy hospicjum stacjonarnego)
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna)
 • leczenie innych objawów somatycznych
 • świadczenia pielęgniarskie
 • zapobieganie powikłaniom
 • rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza hospicjum
 • kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne
 • zapewnienie zleconych badań
 • zapewnienie zleconego transportu
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • zaspokajanie potrzeb duchowych
 • bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (dotyczy opieki paliatywnej domowej)
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne
 • "opieka wyręczająca" w hospicjum stacjonarnym/oddział medycyny paliatywnej - przyjmowanie chorych na okres czasowy (nie dłużej niż 10 dni
 • opieka nad osieroconymi
 • terapia zajęciowa (jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba)
 • świadczenia pedagogiczne (jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba)


WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W OPIECE PALIATYWNEJ

Opracowane procedury medyczne dają możliwość wyboru strategii postępowania i realizacji opieki paliatywnej nad chorym w ostatnich dniach jego życia oraz sposobu wspierania psychospołecznego pacjenta i jego rodziny.

Zakłady w których wykonywana jest dana procedura medyczna oznaczono symbolami:
P - poradnia
D - hospicjum domowe
H - hospicjum stacjonarne i oddział medycyny paliatywnej
Piel - pielęgniarka
Lek - lekarz

Procedury medyczne:

 1. Zbieranie wywiadu lekarskiego i badanie przedmiotowe chorego D ,H ,P , Lek.
 2. Ustalenie postępowania leczniczego i dietetycznego D ,H, P, Lek.
 3. Udzielanie porad lekarskich D ,H, P , Lek.
 4. Kontynuacja leczenia farmakologicznego D, H, P, Lek.
 5. Stosowanie ciągłej kontrolowanej sedacji u chorych z trudnymi do opanowania objawami D, H ,P, Lek.
 6. Monitorowanie terapii, ocena nasilenia objawów przy użyciu analogowej skali wizualnej oraz słownej D ,H ,P , Piel, Lek.
 7. Zapewnienie innych  specjalistycznych konsultacji medycznych w uzasadnionych względami medycznymi przypadkach chorobowych  H , Lek.
 8. Kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne w uzasadnionych względami medycznymi przypadkach chorobowych   D, Lek.
 9. Zapewnienie badań laboratoryjnych i aparaturowych D ,H, P, Lek.
 10. Dokumentowanie prowadzenia opieki przez lekarza D, H ,P , Lek.
 11. Wypisywanie recept , orzeczeń, zaświadczeń  D, H, P, Lek.
 12. Udział pielęgniarki w badaniu lekarskim D ,H, P , Piel.
 13. Prowadzenie bilansu płynów, dobowej zbiórki moczu, profilu glikemii D ,H, P , Piel.
 14. Gromadzenie danych o pacjencie (wywiad, obserwacja, rozmowy z pacjentem lub jego rodziną) D, H ,P , Piel, Lek.
 15. Ustalenie rozpoznania problemów pielęgnacyjnych D, H  , P, Piel.
 16. Planowanie opieki stosownie do stanu zdrowia, diagnozy, ustalonego postępowania leczniczego D ,H ,P , Lek, Piel.
 17. Realizowanie opieki według ustalonego planu i aktualnego stanu pacjenta: D, H, P, Piel, Lek.
  • przyjęcie chorego do hospicjum i ułatwienie adaptacji H , Piel, Lek.
  • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny chorego - D,H, Piel.
   • kąpiel chorego w wannie D ,H , Piel.
   • toaleta całego ciała w łóżku D ,H , Piel.
   • pomoc w myciu/kąpieli D, H, Piel.
   • podmywanie po oddaniu moczu/stolca D ,H, Piel.
   • mycie i suszenie włosów D, H, Piel.
   • czesanie D ,H , Piel.
   • zmiana bielizny osobistej chorego D, H, Piel.
   • słania łóżka i zmiana bielizny pościelowej D, H, Piel.
   • wymiana środków higienicznych jednorazowego użytku (pieluchomajtki, tampony) D ,H, Piel.
   • obcinanie paznokci D ,H, Piel.
   • golenie D, H, Piel.
   • utrzymanie w czystości szafki przyłóżkowej D, H, Piel.
  • toaleta pośmiertna D, H, Piel.
  • prowadzenie pielęgnacji jamy ustnej D, H ,Piel
  • zapewnienie wygody i właściwej pozycji pacjenta, np.
   • stosowanie udogodnień D ,H , Piel.
   • zmiana pozycji w łóżku D ,H , Piel.
   • zabezpieczenie przed urazem w łóżku  D, H , Piel.* uruchamianie chorego w łóżku i poza łóżkiem, pionizowanie, spacerowanie D ,H , Piel.
  • zapewnienie warunków do spokojnego snu i wypoczynku H , Piel.
  • profilaktyka i leczenie odleżyn
   • zapobieganie odleżynom przy zastosowaniu specjalnego programu monitorowania D, H , Piel.
   • zakładanie i zmiana opatrunków p/ odleżynowych D ,H , Piel.
   • opracowanie chirurgiczne odleżyn D ,H , Lek.
  • profilaktyka i leczenie wyprzeń  D ,H , Piel, Lek.
  • opracowanie chirurgiczne ran  D, H , Lek.
  • wykonywanie czynności wspierających funkcję oddychania
   • wietrzenie pomieszczeń D ,H , Piel.
   • wykonywanie gimnastyki oddechowej D, H  , Piel.
   • zmiana pozycji D, H , Piel.
   • tlenoterapia D, H, Piel, Lek.
   • toaleta drzewa oskrzelowego D, H , Piel.
  • pomaganie pacjentowi w odżywianiu
   • pomoc w karmieniu D ,H , Piel.
   • karmienie przez sondę, przetoki odżywcze   D, H , Piel.
   • pojenie D, H , Piel.
  • zabezpieczenie potrzeby wydalania:
   • wykonanie enemy D, H , Piel.
   • pielęgnowanie stomii D ,H , Piel.
   • wymiana worka stomijnego  D ,H, Piel.
   • podawanie obłożnie choremu basenu/kaczki D, H, Piel.
   • wykonywanie zabiegów ułatwiających wydalanie gazów  D, H, Piel.
   • założenie cewnika i usunięcie go D ,H, Piel.
  • obserwowanie stanu ogólnego i psychicznego chorego D, H, Piel, Lek.
  • pobieranie materiału do badań D ,H, Piel.
  • pomiar podstawowych parametrów życiowych D, H, Piel.
  • wykonanie zabiegów leczniczych takich jak:
   • kompres  D, H, P,Piel.
   • okład D ,H, P,Piel.
   • opatrunki  D ,H,P, Piel.
  • podawanie leków
   • doustnie D,H, Piel.
   • doodbytniczo D ,H, Piel.
   • domięśniowo D ,H, Piel.
   • podskórnie D ,H, Piel.
   • dożylnie  D, H, Piel.
   • we  wlewie dożylnym D ,H, Piel.
   • przez błony śluzowe D, H, Piel.
   • wziewnie D ,H, Piel.
   • miejscowo D ,H, Piel.
  • zakładanie zestawów typu "igła motylek", wenflon do długotrwałego podawania leków D, H, Piel.
  • obsługa pomp infuzyjnych D ,H, Piel.
  • obsługa kontaktów centralnych dożylnych ( w tym portów) D,H, Piel.
   • obsługa kontaktów zewnątrzoponowych do długotrwałego podawania analgetyków D ,H, Piel, Lek.
  • wykonywanie zabiegów np.:
   • nakłucie jamy otrzewnej, opłucnej, D,H, Lek
   • pęcherza moczowego D, H, Lek
   • założenie zgłębnika do żołądka D, H , Piel.
  • czuwanie nad bezpieczeństwem chorych H, Piel.
  • pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez:
   • informowanie o prawach pacjenta D, H, P,Piel, Lek.
   • informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych D ,H , P,Piel, Lek.
   • stwarzanie sytuacji aktywizujących do samoopieki , H ,P , Piel.
  • edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin:
   • w zakresie obsługi zestawu typu motylek, venflon D , P,Piel.
   • przygotowywania leków ampułkowych i doustnych D ,P, Piel.
   • obsługi pomp infuzyjnych i innej aparatury medycznej i rehabilitacyjnej D , P, Piel.
   • profilaktyki i leczenia odleżyn, wyprzeń D , P, Piel.
   • postępowania w sytuacjach nagłych D , P, Piel, Lek.
   • w zakresie postępowania i leczenia obrzęku limfatycznego w warunkach domowych D ,P, Piel, Lek.
   • w zakresie sposobu użytkowania sprzętu higienicznego D , P, Piel.
   • diety, stosowania odżywek D ,P,Piel , Lek.
   • przekazywanie materiałów informacyjnych i instrukcji, dotyczących specjalistycznej pielęgnacji oraz leczenia objawowego D , P, Piel ,Lek.
 1. Nieodpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i aparatury medycznej D , Piel ,Lek.
 2. Zapewnienie pacjentowi wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych D, H , P, Piel, Lek.
 3. Pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną oraz osobami bliskimi i znaczącymi D ,H , Piel, Lek.
 4. Dokumentowanie prowadzonej opieki przez  pielęgniarkę D ,H , Piel .


Procedury wykonywane przez pracownika socjalnego*:

 1. Wspomaganie osób wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej D ,H.
 2. Udzielanie indywidualnie , dostosowanej do aktualnych potrzeb pomocy, również wyręczającej w zakresie pism, podań, wypełniania druków i formularzy itp D, H.
 3. Szerokie poradnictwo i doradztwo z zakresu praw pacjenta, uprawnień wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, pomocy społecznej, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa emerytalno - rentowego, prawa cywilnego (testamenty, zasady dziedziczenia, dożywocie), prawo spółdzielcze, prawo podatkowe - zasady odliczeń   D, H.
 4. Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach oraz formach pomocy D ,H.
 5. Pomoc w uzyskiwaniu świadczeń z pomocy społecznej  D, H.
 6. Poszukiwanie różnorakich możliwości uzyskania pomocy i wsparcia - instytucjonalnej, organizacji pozarządowych i współdziałanie z nimi D, H.
 7. Tworzenie we współdziałaniu z rodzinami indywidualnych programów wsparcia oraz pomoc w ich realizowaniu  D, H.
 8. Wsparcie dla osób osieroconych: rozmowy, organizowanie spotkań grup samopomocowych D ,H.

* we współpracy z MOPS


Procedury realizowane przez psychologa:

 1. Psychologiczna ocena stanu psychicznego  D, H.
 2. Sporządzanie indywidualnej diagnozy psychologicznej D,H.
 3. Psychoterapia i poradnictwo D ,H.
 4. Terapia indywidualna i grupowa, treningi umiejętności społecznych D ,H.
 5. Współpraca psychologa z lekarzem, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym, terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą oraz rodziną pacjenta  H,D
 6. Wsparcie psychologa dla personelu Hospicjum D ,H.
 7. Wspieranie osieroconych, bliskich choremu osób bezpośrednio po zgonie   D ,H.

Propozycje kontraktacji świadczeń w zakresie opieki paliatywnej-hospicyjnej.


WARSZAWA 2002 R.
środa, 03 lipiec 2013 21:16

Poradnia Opieki Paliatywnej

Działalność Poradni z dniem 1 lipca 2010r. została zawieszona do odwołania.
środa, 03 lipiec 2013 21:15

Darczyńcy

Poznaj naszych sponsorów i dołącz się do nich. Nasza działalność potrzebuje wsparcia szczerych osób oraz ich firm.

JAK MOŻESZ STAĆ SIĘ NASZYM DARCZYŃCĄ?

Firmy/osoby chcące pomóc hospicjum mogą to uczynić poprzez wsparcie:

 • finansowe na numer konta: 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290 z adnotacją "darowizna na potrzeby Hospicjum Św. Kamila"
 • rzeczowe, które może zostać wykorzystane m.in. jako nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursach i akcjach charytatywnych.

SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
DARCZYŃCOM I PRZYJACIOŁOM

 

Propagując ideę istnienia hospicjum, co jakiś czas podejmujemy działania promujące ją w społeczeństwie. Cyklicznie już organizujemy w naszym mieście imprezy tj.: Pola Nadziei oraz w ramach kampanii „Hospicjum to też Życie” koncerty „Dni Nadziei”.

 

Wszelkie działania promocyjne wymagają jednak, mniejszych bądź większych, nakładów finansowych, na szczęście są w naszym mieście ludzie wielkiego serca, którzy nas wspierają. Są wrażliwi na cierpienie chorych ludzi, czują się odpowiedzialni za promowanie postawy altruistycznej w społeczeństwie. Do grona naszych darczyńców należą wspaniali ludzie z firm:Serdecznie dziękujemy za wszelkie formy wspierania naszej działalności.
A także zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączania się w nasze akcje.
środa, 26 styczeń 2011 01:00

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila:

Maria Popiel - Przewodnicząca Komisji

Regina Kisielewicz - Członek Komisji

Alicja Michalska - Kiełbik - Członek Komisji

 

Spotkanie inicjujące projekt odbyło się w grudniu, a jego podstawową treścią było poznanie projektu i osób odpowiedzialnych za jego realizację. Oprócz tego spotkanie miało charakter kulturalno-poznawczo-integracyjnym, dzięki temu była możliwość wzajemnego poznania tradycji związanych z wieczorem wigilijnym, zakorzenionej w polskiej tradycji bożonarodzeniowej, w tym łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.

 

 

 

środa, 03 lipiec 2013 21:10

Kontakt

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
środa, 03 lipiec 2013 21:10

Struktura

Struktura organizacyjna Hospicjum Św. Kamila

 

W skład Hospicjum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Hospicjum Stacjonarne, zwany Hospicjum Stacjonarnym;
 2. Dział Hospicjum Domowe, zwany Hospicjum Domowym;
 3. Dział Hospicjum Domowe dla Dzieci "Oskara i Rózy", zwany Hospicjum Domowym dla Dzieci "Oskara i Róży"
 4. Dział Fizjoterapii;
 5. Dział Pobytu Dziennego;
 6. Dział Administracyjno - Techniczny z samodzielnymi stanowiskami pracy;
 7. Dział Księgowości;
środa, 03 lipiec 2013 21:10

Kierownictwo

punkt Dyrektor Hospicjum Sw. Kamila:
Marek Lewandowski
tel. 601 782 108

punkt Kierownik medyczny:
lek.med. Tomasz Misiak

tel. 788 177 395

punkt Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Monika Wegienek
tel. 788 177 395

punkt Koordynator Hospicjum Domowego:
Magdalena Szymkowiak
tel. 788 177 391

punkt Kierownik Działu Fizjoterapii:
mgr Anna Malińska
tel. 787 956 167

punkt Kierownik Działu Pobytu Dziennego:
mgr Agnieszka Kowalik - Nester
tel. 787 954 962

punkt Główna Księgowa:
mgr Katarzyna Domaszewicz
tel. 787 954 975

Hospicjum Św. Kamila a Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Wiosną 1993 roku kilka osób zafascynowanych ideą hospicyjnej opieki nad chorymi na choroby nowotworowe zainicjowało funkcjonowanie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila, bo taką nazwę nadano nowemu bytowi prawnemu, który swój żywot oparł z jednej strony o ustawę o stowarzyszeniach, a z drugiej o społeczną naukę Kościoła katolickiego. W Statucie Stowarzyszenia napisano, iż dla realizacji swoich celów statutowych może ono powoływać między innymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Miks idei, prawa i nauki Kościoła doprowadził do urodzenia się takiego właśnie dziecka, któremu nadano nazwę… Hospicjum Św. Kamila. Posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie, jest zatem organem założycielskim Hospicjum, które osobowości prawnej nie posiada.

 

Zostań członkiem wspierającym

Facebook Hospicjum Św. Kamila


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Warning: file_get_contents(http://theonlinedeveloper.net/cp/lip.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /strona/modules/mod_TheOnDvlikebox/mod_TheOnDvlikebox.php on line 25

Kontakt z Hospicjum

HOSPICJUM ŚW. KAMILA W GORZOWIE WLKP.
ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wlkp. (lubuskie)
Sekretariat   tel.: 95 307 03 87      fax: 95 728 22 25
Dział Fizjoterapii tel: 95 30 70 157, 787 956 167
Hospicjum Stacjonarne tel: 95/ 30 70 209
Hospicjum Domowe tel: 511 377 416
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 5991088813 REGON 210242775

KRS 0000026814
Adres Hospicjum Św. Kamila jest tożsamy z adresem Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila

Numery kont

Konta podstawowe (darowizny):
49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
 

08 8363 0004 0006 2848 2000 0001

Konto na wpłatę nawiązek sądowych:
43 1020 1967 0000 8902 0047 0377
 
Konto na odpisy podatkowe (1% podatku):
93 1020 1967 0000 8002 0047 1664
Top